Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok sa riadi podľa zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a jeho noviel.

Záručná doba pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, je 24 mesiacov. Začína plynúť dňom prevzatia zásielky. Na uplatnenie reklamácie je potrebné vyplniť „REKLAMAČNÝ PROTOKOL“ a spolu s reklamovaným produktom zaslať na adresu sídla predávajúceho.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú na adrese: monelli, s r.o. Cesta Janka Alexyho 47,921 01 Banka.